Last edited by Ducage
Tuesday, July 28, 2020 | History

2 edition of Cynllun i Gymru 2001 found in the catalog.

Cynllun i Gymru 2001

Cynllun i Gymru 2001

Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Hydref 2001 = Plan for Wales 2001 : government of the National Assembly for Wales - October 2001.

 • 160 Want to read
 • 5 Currently reading

Published by Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Caerdydd .
Written in English

  Subjects:
 • Wales. -- National Assembly.,
 • Wales -- Politics and government -- 21st century.

 • Edition Notes

  Testun Cymraeg/Saesneg tête-bêche = Welsh/English text tête-bêche.

  Other titlesPlan for Wales 2001 : government of the National Assembly for Wales - October 2001.
  ContributionsWales. National Assembly.
  The Physical Object
  Pagination24, 24 p. :
  Number of Pages24
  ID Numbers
  Open LibraryOL15560528M
  ISBN 100750427736

  Her gad hi mi gei di Cymru holiadur dilynol: preifat a chyfrinachol: Housing research bulletin, & llei del Parlament del Regne Unit: Llenwi'ch datganiad da byw LD(W): datganiad da byw (LD) cynllun taliad dad-ddwysâu: Llyfrgell Hybu Iechyd: Llyfrgelloedd cyhoeddus Cynhwysfawr, effeithlon a modern i gymru: safonau a monitro. â’r cynllun hwn. Bydd papurau sy’n berthnasol i Gymru, a gyflwynir i'w cymeradwyo gan gorff llywodraethol a chyngor CMC, yn gofyn am ystyriaeth o gyfrifoldebau'r GMC o dan y Cynllun Iaith Gymraeg. 5. SAFON Y GWASANAETH YN GYMRAEG Caiff cyfarwyddiaethau eu trefnu a'u lleoli mewn ffordd sy'n sicrhau y gweithredir holl.

  uses cookies which are essential for the site to work. Non-essential cookies are also used to tailor and improve services. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Cynllun 5 Mlynedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cynllun Tair Blynedd Cyngor Gwynedd () Strategaeth Gymunedol Gwynedd 4 Cefnogi pobl i fyw yn annibynnol a diogel ( • * [email protected] • 8 Cynllun .

  Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn – Cynllun Cyfansawdd – Newidiadau Materion sy’n Codi (Ionawr ) lein yn dangos lleoliad ddaearyddol ac ystod ardaloedd dynodedig sy’n bodoli o dan ddeddfwriaeth neu brosesau du allan i broses cynllun datblygu . Get this from a library! Report of the Working Party on the Welsh Television Fourth Channel Project = Adroddiad y Gweithgor ar y Cynllun Pedwaredd Sianel i Gymru.. [Great Britain. Working Party on the Welsh Television Fourth Channel Project.; Great Britain. Home Office.].


Share this book
You might also like
chemical engineer and society

chemical engineer and society

The voyages and adventures of Captain Robert Boyle

The voyages and adventures of Captain Robert Boyle

1997 IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning (ISATP97)

1997 IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning (ISATP97)

Paper toy making

Paper toy making

Walden

Walden

Northland, November 1966.

Northland, November 1966.

The Tao of Pooh

The Tao of Pooh

Creation of a Department of Environmental Protection (H.R. 3847)

Creation of a Department of Environmental Protection (H.R. 3847)

From the Tagus to the Ganges

From the Tagus to the Ganges

Introducing voluntary agencies in India.

Introducing voluntary agencies in India.

Willing to choose

Willing to choose

Predators / John SAeidensticker and Susan Lumpkin.

Predators / John SAeidensticker and Susan Lumpkin.

The genesis of Bangladesh

The genesis of Bangladesh

Boron products and their applications.

Boron products and their applications.

International Science Programs of Uppsala University

International Science Programs of Uppsala University

Performance budgeting for libraries

Performance budgeting for libraries

Cynllun i Gymru 2001 Download PDF EPUB FB2

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) mewn addysg a hyfforddiant – Cynllun cyflawni i Gymru Cynnwys 1. Rhagarweiniad a gweledigaeth strategol 2 2. Adeiladu’r sylfaen dystiolaeth 5 Coladu data ac adrodd yn eu cylch 6 Rhagor o.

Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru. Mae'r Cynllun Gweithredu hwn yn nodi'r camau a’r gweithgareddau sy'n cael eucynllunio i sicrhau cynnydd tuag at gyflawni gweledigaeth a chanlyniadau ein strategaeth 50 mlynedd Coetiroedd i Gymru.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwaith o baratoi'r Cynllun, yn. Y Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru – da, er mwyn cynnig profiad Cymreig dilys i ymwelwyr.

Mae datblygu cysylltiadau rhwng y sectorau Bwyd a Thwristiaid yn. ei gwneud yn bosib i sicrhau bod cymaint â phosib o’r incwm yn cael ei gadw yn yr ardal a’r canlyniad o. Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn rhoi fframwaith ar waith i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r weledigaeth yn Strategaeth y DU ar gyfer Clefydau Prin.3 Er mwyn helpu i roi’r cynllun ar waith, sefydlwyd Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin i Gymru.

Mae’r Grŵp yn cynnwys cynrychiolaeth eang o bob bwrdd iechyd yng. Cynllun Gweithredu. Strategaeth a pholisi. Rydym eisiau i bobl wirioni ar fwyd a diod o Gymru. Ond rydym eisiau sicrhau bod hynny’n digwydd yn gyfrifol – felly rydym yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch a safonau bwyd, i ddatblygu cynaliadwy ac i gefnogi’r ymgyrch dros ddiogelwch bwyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi The Reading Agency i ddarparu Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru. Lansiwyd Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia yng Nghymru yn fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Dementia newydd i Gymru.

Sut cafodd y Cynllun ei ddatblygu. Cynhaliwyd ymgynghoriad i benderfynu ar ymagwedd y cynllun yn ystod yr hydref Yn ystod haf cafodd Polisïau’r Llywodraeth, Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth y DU a rhai Lleol, a gwybodaeth oedd ar gael ar fioamrywiaeth y rhwydwaith eu harchwilio er mwyn casglu gwybodaeth i gefnogi paratoi’r.

Nod y Cynllun Gweithredu hwn yw datblygu Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol erbyngweithredu rhaglen sgiliau ar gyfer ei staff, cynllunio fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i Gymru a dyblu nifer yr eitemau digidol i 10 miliwn erbyn Ei nod canolog yw cynnal y gwerthoedd craidd sydd yn Siarter y Llyfrgell i gasglu.

Image caption Y nod yw datblygu doniau cerddorol drwy roi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes. Nos Wener bydd BBC Cymru Wales a Chyngor y Celfyddydau yn cyhoeddi cynllun ar y cyd fydd "yn hwb i. Roedd cynllun strategol cyntaf Llywodraeth y Cynulliad,yn gosod allan fwriad y Cynulliad i feithrin hunaniaeth unigryw ac amrywiol Cymru a hybu manteision dwyieithrwydd.

Rhoddwyd hwb ychwanegol i hyn drwy'r ymrwymiadau yn Cynllun i Gymru a oedd yn amlinellu dyheadau cyffredinol Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer y Gymraeg. Ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru'n dweud bod angen un drefn ailgylchu i Gymru yn hytrach na 22 gan bob cyngor unigol.

Mae Beacons, cynllun blynyddol Ffilm Cymru ar gyfer ffilmiau byrion, ar agor i dderbyn ceisiadau. Ariennir Beacons gan BFI NETWORK, ac mae’n cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd stori yn sinematig, ac i sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.

Ar lefel lleol, nod Cynllun Integredig Sengl Ynys Môn a Gwynedd yw gwneud Ynys Môn a Gwynedd yn llefydd iach, diogel a llewyrchus i fyw a gweithio ynddynt drwy weithredu cyfres o gynlluniau gweithredu. Nod y cynllun yw hwyluso datblygiad cynaliadwy o'r ardaloedd hyn wrth.

Cynllun Gwella Pen Barras Blaenoriaeth 2 Blaenoriaeth 2 – Datblygu medrau ysgrifennu plant CA2 drwy ymestyn a hyrwyddo eu profiadau dysgu (bloc adeiladu 3, Cwricwlwm i Gymru-cwricwlwm am oes) Pam dewis y flaenoriaeth yma. Datblygu ar y gwaith a wnaed flwyddyn diwethaf (blaenoriaeth 3 CDY “Meithrin ein disgyblion i fod yn.

Mae’r Cynllun hwn yn nodi sut y bydd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn gweithredu’r egwyddor Rydym wedi datblygu rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau i Gymru a ddatblygwyd yn dilyn prosiect Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau ac wedi ymgynghori’n sylweddol â chyflogwyr, Dengys canlyniadau Cyfrifiad fod 20%.

Cynllun Iaith Gymraeg Cymeradwywyd y Cynllun Iaith Gymraeg hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 07/07/ Cynnwys. 1 Cyflwyniad. 2 Datganiad. 3 Cynyrchiadau a chynnyrch artistig.

4 Delwedd Gyhoeddus. 5 Cyfathrebiadau (print, y wasg a digidol) 6 Gweithrediad. 7 Monitro. 8 Cwynion ac adborth. 9 Hysbysebu’r Cynllun a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae'r Cynllun yn cael effaith uniongyrchol ar fywyd pob un sy'n byw yn y Sir ac mae iddo hefyd oblygiadau mawr i raglenni buddsoddi, strategaethau a chynlluniau eraill, cymunedau a pherchenogion tir.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn llywio'r datblygu tan a chaiff ei fonitro'n unol â'r fframwaith monitro a'i adolygu o dro i dro. Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

Hidlyddion Eitemau (). Cynllun i gynyddu addysg Gymraeg dros 30% erbyn % yn "Yn aml iawn ry'n ni'n trafod strategaethau Cymraeg dim ond yn y Gymraeg ond ma' hwn yn strategaeth i Gymru - Cymry.

Mae'r Cwricwlwm i Gymru wedi'i gynllunio ar gyfer pob dysgwr oed. Mae'n cynnwys y canlynol: Pedwar Diben y Cwricwlwm Chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDaP). cy Mae hynny'n mynd i'r afael i raddau â phryderon am gyfleustra archebu, a fynegwyd yn y dadansoddiad a'r cynllun gweithredu i Gymru ar gyfer y diwydiant twristiaeth gan L&R Consulting yn Fodd bynnag, mae'r un adroddiad yn dweud bod bwytai a bariau yn cyfrif am bron i 40 y cant o'r holl swyddi sy'n dibynnu ar dwristiaeth.I will make a statement on ` Plan for Wales ' on Thursday.

Welsh. Gwnaf ddatganiad ar ` Cynllun i Gymru ' ddydd Iau. Last Update: Usage Frequency.Yn ` Cynllun i Gymru ', addawodd Llafur, gyda grym ysgogol newydd y Democratiaid Rhyddfrydol -- yr All-Bran gwleidyddol -- y tu cefn iddi, leihau amseroedd aros cyffredinol a'n symud ni yn nes at lefelau sy'n cymharu â'r goreuon.

English.